1. Tor kartingowy Racing Center Warsaw prowadzony jest przez Spółkę Racing Center Warsaw Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Tor kartingowy otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 22:00 oraz w weekendy od godziny 11:00 do godziny 22:00, przy czym ostatni przejazd rozpoczyna się nie później niż o godzinie 21:45.
 3. Korzystanie z toru kartingowego jest odpłatne. Ceny za korzystanie z toru kartingowego ustalane są przez Organizatora w aktualnym cenniku dostępnym w obiekcie oraz za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.rcw.pl. Jeżeli uczestnik wyraża chęć otrzymania faktury VAT, powinien poinformować o tym Organizatora przed wystawieniem paragonu.
 4. Warunkiem dopuszczenia do skorzystania przez uczestnika z toru kartingowego jest zapoznanie się przez niego, a w przypadku osoby niepełnoletniej także przez opiekuna prawnego z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień, uiszczenie opłaty oraz odbycie obowiązkowego szkolenia. Dodatkowo uczestnik zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi swoich danych osobowych: imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 5. Uczestnik, bądź odpowiednio opiekun prawny uczestnika niniejszym wyraża zgodę na utrwalanie oraz przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt 4. Regulaminu w zakresie niezbędnym dla realizacji świadczenia usług, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. wdrażającej RODO.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z toru po wyraźnej zgodzie opiekuna prawnego oraz po zapoznaniu się opiekuna z niniejszym Regulaminem i zasadami panującymi na torze. Zgoda na odbycie jazdy przez osobę niepełnoletnią musi zostać wyrażona w formie pisemnego oświadczenia, którego projekt przygotował Organizator.
 7. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem korzystania z toru zobowiązany jest przejść szkolenie. Na szkoleniu Uczestnik zostaje poinformowany o zasadach korzystania z toru. Wszystkie informacje przekazane na szkoleniu obowiązują Uczestnika na równi z Regulaminem.
 8. Zasady użytkowania toru, cennik za korzystanie z toru, trasę przejazdu, ilość przejazdów na torze, kolejność jazdy, czas przejazdu oraz przerwy w działaniu toru ustala Organizator.
 9. Z toru kartingowego mogą korzystać tylko osoby, które:
  1. nie są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub innych substancji powodujących spowolnienie reakcji i zmniejszających możliwości psychofizyczne uczestnika,
  2. są sprawne fizycznie i nie posiadają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferty Organizatora.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia do jazdy gokartem lub odebrania prawa do jazdy gokartem uczestnikowi, u którego stwierdzi się, iż występuje podejrzenie wystąpienia czynników z pkt 9 a) lub 9 b) lub gdy uczestnik w inny sposób narusza postanowienia Regulaminu. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej ceny.
 11. WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA:
  1. przed przejazdem uczestnik zobowiązany jest zabezpieczyć wszelkie ruchome części garderoby, w szczególności szaliki, chustki, paski, luźne bluzki, troczki itp. oraz spiąć długie włosy, ponieważ wszelkie wystające części garderoby, włosy, mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu w związku z możliwością wciągnięcia w części silnika lub napędu pojazdu,
  2. zabrania się jazdy w obuwiu z odkrytymi palcami (sandały, klapki, japonki itp.) oraz jazdy w obuwiu na obcasie,
  3. podczas korzystania z toru obowiązuje kategoryczny zakaz wysiadania z gokarta w czasie trwania przejazdu oraz po zakończonym przejeździe bez zgody Obsługi,
  4. każdy Uczestnik podczas przejazdu ma obowiązek posiadać kask. Ze względów higienicznych, pod kaski udostępnione przez Organizatora, obowiązkowa jest kominiarka, którą można kupić na terenie obiektu,
  5. nie wolno dotykać silnika, wydechu oraz innych gorących elementów gokarta. Nie stosowanie się do tej zasady może spowodować oparzenia bądź szkody materialne,
  6. każdy uczestnik ma obowiązek bezwzględnego przestrzegania kierunku jazdy po torze, zachowania szczególnej ostrożności w czasie jazdy oraz stosowania się do poleceń i sygnałów udzielanych przez Obsługę,
  7. zabrania się celowego uderzania w inne pojazdy na torze, jazdy z wciśniętym jednocześnie pedałem gazu i hamulca, oglądania się za siebie, trzymania kierownicy gokarta jedną ręką,
  8. w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w tym przede wszystkim w pkt 11 a) – h), Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia uczestnika z przejazdu, bez dokonywania zwrotu uiszczonej przez uczestnika ceny.
 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
  1. Spółka Racing Center Warsaw sp. z o.o. sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za szkody rzeczowe, osobowe i majątkowe, jakie mogą wystąpić na skutek korzystania z wynajętych gokartów,
  2. Spółka Racing Center Warsaw sp. z o.o. sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie zostaną wyrządzone uczestnikowi na skutek działań innych kierowców bądź osób trzecich,
  3. Spółka Racing Center Warsaw sp. z o.o. sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów pozostawionych przez uczestnika na terenie obiektu,
  4. Organizator nie odpowiada za zabrudzenia lub zniszczenia ubrań, obuwia bądź sprzętu,
  5. uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną, w tym finansową oraz karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru wobec Organizatora, pracowników Organizatora oraz osób trzecich,
  6. w przypadku uszkodzenia gokarta lub toru gokartowego przez uczestnika z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy.
 13. Wszelkie problemy techniczne i nieprawidłowości należy zgłaszać obsłudze przed przejazdem. W przypadku wystąpienia problemów z gokartem w czasie trwania przejazdu należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, unieść rękę i poczekać na pomoc Obsługi obiektu.
 14. Uczestnik, który nie zgłosi usterki gokarta bądź sam doprowadzi do jego uszkodzenia i tym samym nie może w pełni wykorzystać przejazdu, nie może rościć sobie od Organizatora prawa do zwrotu pieniędzy za przejazd. Uczestnik, który doprowadził do uszkodzenia gokarta bądź innego mienia będącego własnością Organizatora ma obowiązek pokryć wszelkie straty.
 15. Organizator nie ma obowiązku podstawienia gokarta zapasowego podczas przejazdu, w którym gokart uczestnika uległ awarii z winy Organizatora. W razie, gdy uczestnik odmówi ukończenia przejazdu w czasie, w którym Organizator udostępnia gokart uczestnikowi - przejazd przepada.
 16. Osoby przebywające na terenie toru obowiązują zasady dobrego wychowania.
 17. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora, np. tzw. „siły wyższej” lub wprowadzonych z innych przyczyn przez ustawodawcę obostrzeń, ustanowiony zostanie zakaz działalności takiej, jaką wykonuje Organizator, uczestnikowi, który w wyniku takiej sytuacji nie będzie mógł skorzystać z oferty, a doszło już do zakupu biletu, Organizator zapewni możliwość przejazdu w innym terminie, a cena pierwotnie zakupionego biletu nie ulega zwrotowi.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia z terenu toru każdą osobę zakłócającą spokój innych uczestników oraz osób im towarzyszących.
 19. Każdy uczestnik, który decyduje się na korzystanie z toru, zgadza się z warunkami powyższego Regulaminu i będzie się do nich bezwzględnie stosował.
 20. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu, z zastrzeżeniem miejsc do tego przeznaczonych.
 21. Brak znajomości flag sygnalizacyjnych oraz niestosowanie się do flag sygnalizacyjnych skutkuje natychmiastowym wykluczeniem uczestnika z przejazdu.
 22. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.


ZNACZENIE FLAG SYGNALIZACYJNYCH

 • flaga żółta - UWAGA ! Zwolnij, nie wyprzedzaj! Żółta flaga ostrzega Cię przed niebezpieczeństwem, prawdopodobnie miał miejsce wypadek na torze
 • flaga niebieska - oznacza, że za Tobą jedzie szybszy kierowca - należy go przepuścić - nie musisz się zatrzymywać, wystarczy, że zbliżysz się do lewej lub prawej krawędzi toru, aby mógł bez problemu Cię wyprzedzić,
 • flaga czerwona - stop/upomnienie - zatrzymaj się w miejscu wskazanym przez obsługę, chcemy udzielić Ci kilku wskazówek dot. jazdy abyś więcej nie popełniał błędów. W wyjątkowych sytuacjach flagi czerwonej używamy do zatrzymania wszystkich zawodników.
 • flaga czarna - wykluczenie uczestnika z przejazdu - niestosowanie się do zasad panujących na torze zagraża bezpieczeństwu innych uczestników
 • flaga szachownica - rozpoczyna i kończy przejazd

 

Do momentu zniesienia stanu związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, poza sytuacją wyłączającą zupełnie z użytkowania Obiekty sportowe, o ile co innego nie wynika z przepisów prawa dodatkowo obowiązują następujące obostrzenia:
a) odległość między osobami obecnymi w Obiekcie nie może być mniejsza niż 1,5 m,
b) na terenie toru kartingowego każdy uczestnik, a także Obsługa obiektu zobowiązani są do noszenia rękawiczek jednorazowych oraz do stosowania środków dezynfekujących, które zapewnia Organizator,
c) na terenie całego Obiektu obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust,
d) zakazuje się obecności publiczności, z wyjątkiem opiekunów prawnych osób niepełnoletnich,
e) organizator obowiązany jest systematycznie dezynfekować kask oraz wnętrze gokarta, a także inne pomieszczenia przeznaczone do użytku,
f) w poczekalni nie może się przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób.


KONTO KIEROWCY GOKART SYSTEM:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest GokartSystem Paweł Kołodziej z siedzibą w Lublinie przy ul. Romantycznej 6/16 (dalej „My” lub „GokartSystem”) operator systemu informatycznego GokartSystem dostępnego pod adresem www.GokartSystem.pl.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usługi na torze kartingowym.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporzadzeniem z dn 25.05.2018 (tzw. RODO).

Wiecej informacji pod adresem: www.GokartSystem.pl/informacje_rodoUżywamy plików cookies w celu ulepszenia naszej strony internetowej. Możesz zmienić ustawienia zapisywania plików cookies w przeglądarce. Pliki cookies wykorzystywane do istotnego działania strony zostały już ustawione.

Akceptuję pilki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information